Hazır Bulunanlar Listesi
İlgi: Yalova Ticaret İl Müdürlüğü’nün 21.02.2017 tarih ve 22828503 sayılı yazısı

İlgi yazıda, Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 417’nci maddesi uyarınca şirketlerin genel kurul toplantılarına katılabileceklerin belirlendiği genel kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması öngörülmüş ve bu listenin yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanacağı ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulması gerektiği ve bu listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerlerinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, genel kurula katılabilecekler listesinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmesi ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin kendilerinin katıldığını gösteren “asaleten” veya bir başkası tarafından temsil edildiği gösteren “temsilen” ibarelerine hazır bulunanlar listesinde her bir pay sahibi için yer verilmesi gerektiği hususu bildirilmektedir.


İLGİLİ TABLO